Yleiset toimitusehdot

(Lähde: Suomen kielipalveluyritykset SKY ry)

1. YLEISTÄ

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Lempisana Oy:n (jäljempänä Lempisana) ja tilaajan (jäljempänä Tilaaja) välisissä, käännös-, kielenhuolto- ja muita palveluita sekä niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluita (jäljempänä Kielipalvelut) koskevissa toimeksiannoissa, joita osapuolet voivat tarvittaessa täydentää. Nämä ehdot astuvat voimaan 1.1.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. TILAAJAN JA LEMPISANAN VASTUU

2.1 Tilaaja toimittaa Lempisanan käyttöön tilattua työtä varten tarvittavat asiakirjat ja tarvittaessa muuta tukiaineistoa, kuten aiemmat käännökset, termiluettelot, julkaisut, kuvat ja muut hänen hallussaan olevat perustiedot, sekä muuta asiantuntija-apua. Tilaajan on myös annettava Lempisanalle sen pyytämät tekstiä koskevat selvitykset (esimerkiksi tekstin epäselvyyksistä tai puutteellisuuksista). Tilaajan tulee ilmoittaa Lempisanalle työstettävän tekstin käyttötarkoitus ja kohderyhmä ennen työn aloittamista. Tilaajan tulee myös sopia Lempisanan kanssa laaduntarkastuksen laajuudesta, työn toimitustavasta ja ‑muodosta sekä tekstin ulkoasusta. Valmiin tekstin asiasisällön tarkastaminen on Tilaajan vastuulla.

2.2 Lempisanan tulee työtä vastaanottaessaan varmistaa, että se saa Tilaajalta riittävät tiedot voidakseen toimittaa työn sen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää kääntämistapaa noudattaen sekä sovitussa aikataulussa. Mikäli Lempisana ei saa riittäviä tietoja, sen tulee ilmoittaa siitä Tilaajalle.

3. HINNOITTELU JA HINTATARJOUKSET

Kielipalvelujen hinnoitteluperusteista, hinnasta ja maksuehdoista on sovittava etukäteen. Hintaan vaikuttavat muun muassa laaduntarkastuksen laajuus, tekstin vaikeusaste, erikoisala, tekstimäärä ja toimitusaika. Jos hintaa ei voida etukäteen tarkasti määritellä, annetaan tarvittaessa hinta-arvio, jota voidaan tarkentaa työn edetessä.

4. TOIMITUSAIKA

Työtä tilattaessa tulee sopia toimitusajasta. Mahdollisista aikataulun muutoksista osapuolet sopivat erikseen.

5. TIETOSUOJA JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tilaaja ja Lempisana pitävät salassa kaiken toisiltaan saamansa toimeksiantoon liittyvän aineiston, joka ei ole julkisesti saatavilla, sekä sopimussuhteen aikana että sen jälkeen. Salassapitovelvollisuus ei koske Lempisanaa sellaisten tietojen osalta, jotka Lempisana on saanut jo ennen toimeksiantoa tai sen jälkeen oikeutetusti kolmannelta osapuolelta, joka ei ole edellyttänyt niiden salassapitoa ja joka ei ole saanut niitä suoraan tai välillisesti Tilaajalta. Tapauskohtaisesti voidaan määrittää erityinen tietosuoja koskemaan aineistoa ja tietoja, jotka Tilaaja tai Lempisana määrää pidettäväksi luottamuksellisina. Tilaaja ja Lempisana huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että tietosuojaa koskevia lakeja ja viranomaisten antamia määräyksiä noudatetaan.

6. TEKSTIN KORJAAMINEN TAI MUUTTAMINEN SEKÄ TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN

Lempisanan vastuu on voimassa, kunnes Tilaaja on tarkastanut ja hyväksynyt tekstin. Lempisanan vastuu päättyy neljäntoista vuorokauden kuluessa siitä, kun työ on toimitettu Tilaajalle, jos Tilaaja ei siihen mennessä ole ilmoittanut mahdollisista puutteista tai virheistä, jotka on todettu työssä tarkastuksen aikana tai muussa yhteydessä. Lempisana vastaa edellä mainitun ajan jälkeenkin sellaisista virheistä tai puutteista, joiden Tilaaja näyttää aiheutuneen Lempisanan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, ja joita Tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita neljäntoista vuorokauden kuluessa työn toimittamisesta Tilaajalla. Kyseisestä vastuusta Lempisana vapautuu yhden vuoden kuluessa siitä, kun työ on toimitettu Tilaajalle. Lempisana pidättää itselleen oikeuden korjata todetut puutteet ja virheet erikseen sovitun ajan kuluessa. Jos Tilaaja haluaa tehdä työhön muita kuin todetuista puutteista tai virheistä johtuvia muutoksia, ne tulee tehdä yhteistyössä Lempisanan kanssa. Lempisana ei vastaa muutoksista, jotka Tilaaja tai joku muu tekee tekstiin sen jälkeen, kun Lempisana on sen luovuttanut asiakkaalle.

7. TEKIJÄNOIKEUDET

Lempisanalla on käännöksiin tekijänoikeuslain (404/1961) tarkoittama tekijänoikeus, ellei muuta sovita. Lempisana luovuttaa käyttöoikeuden käännökseen toimeksiannon vaatimassa laajuudessa ja tarkoituksessa.
Ellei toisin sovita, Lempisanalla on kaikki oikeudet sen tekemissä töissä muodostuneisiin käännösmuisteihin.

8. MAKSUT

Jos Tilaaja ei noudata Lempisanan kanssa sovittuja maksuehtoja, Lempisanalla on oikeus keskeyttää tekeillä olevat toimeksiannot ja laskuttaa tehdystä työstä.

9. FORCE MAJEURE

Lempisanan tulee viipymättä ilmoittaa Tilaajalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä Lempisanan että Tilaajan luopumaan toimeksiannosta, kuitenkin niin, että Tilaaja sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. Lempisana pyrkii kaikin tavoin auttamaan Tilaajaa, jotta toimeksianto voidaan antaa jonkun muun toimittajan tehtäväksi.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan lakkoa, työsulkua, työtaistelua, kapinaa, luonnononnettomuutta, sotatilaa, äkillistä sairautta tai muuta ylivoimaista estettä, jonka voidaan osoittaa selvästi vaikuttaneen siihen, ettei Lempisana ole voinut toteuttaa toimeksiantoa sovitulla tavalla.

10. ERIMIELISYYDET JA LEMPISANAN KORVAUSVASTUU

Tilaajan ja Lempisanan väliset erimielisyydet tulisi ratkaista sovittelemalla. Erimielisyydet, joita ei kyetä sovittelemaan, ratkaistaan Lempisanan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

Lempisanan vastuu ei ylitä milloinkaan kyseessä olevasta toimeksiannosta saadun palkkion määrää. Lempisana vastaa yksinomaan niistä vahingoista, jotka johtuvat suoranaisesti Lempisanan virheistä ja puutteista. Lempisana ei ole vastuuvelvollinen muista vahingon muodoista, kuten välillisistä vahingoista, tulonmenetyksistä tai viivästyksistä. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa vahingon on aiheuttanut Lempisanan tahallinen toiminta tai törkeä tuottamus.

Yleisten toimitusehtojen tulkinnassa noudatetaan Suomen lakia.